XXL 2011 Freshmen Roundtable Discussion [Part 3 of 3]