XXL 2011 Freshmen Roundtable Discussion [Part 2 of 3]